Budget

Rodstenen.se
2020-12-19

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2020 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Vad går samfällighetsavgifterna till?

Budgeten beslutas av årsmötet

Till årsstämman lägger styrelsen fram ett förslag till verksamhetsplan för det kommande året. Den handlar om vad som ska åtgärdas på de gemensamma tillgångarna, samt nivå på drift och underhåll och liknande.

Styrelsen beräknar också vad genomförandet av planen kommer att dra för kostnader.

Intäkterna består huvudsakligen av medlemsavgifterna. Styrelsen måste räkna ut ut hur stora avgifter man måste ta ut av medlemsfastigheterna  för att täcka kostnaderna.

Förslaget till verksamhetsplan, kostnadsberäkningen och förslaget till medlemsavgifter för det kommande året läggs fram vid årsstämman i form av en budget. Blir det inga invändningar från medlemmarna på stämman så beslutas budgeten. Om inte stämman accepterar förslaget måste man ändra tills det blir godkänt av majoriteten.

Därmed har man på årsstämman beslutat budgeten och också hur stora avgifterna blir framöver.

Budgeten och verksamhetsplanen hittar du i underlaget och protokollet från årsstämman. Klicka här.


Fördelning av kostnader enligt budget 2013. OBS gäller fastighet med genomsnittlig vattenförbrukning)

Kostnadernas fordelning 2013

Avgifterna till Rödstenen ska täcka utgifterna för drift och underhåll av gemensamma anläggningar och ytor. Exempel på sådan utgifter är gatubelysning, snöröjning etc.
Dessutom fördelas den samlade vattenräkningen från kommunen enligt varje fastighets förbrukning. Mätare för denna finns i fastighetens klädkammare.

Avgifterna beslutas vid ordinarie årsstämma.
Normalt tas besluten mot en "snål" budget, dvs utan större säkerhetsmarginaler.
Om större oväntade utgifter uppstår kan styrelsen utlysa extrastämma för att besluta om extra utdebitering.

Fastighetsägaren har laglig skyldighet att betala avgifterna.
Detta innebär att vid ägarskifte måste detta informeras och göras upp mellan parterna.

Reparationsfonden

är en fond som samlas ihop under åren för att utjämna avgifterna till samfälligheten. Den är till för att möjliggöra reparation och underhåll av de gemensamma anläggningarna.

Det är ju inte meningen att slitage och fel som uppstått genom många år och som behöver avhjälpas mer eller mindre plötsligt bara ska drabba de som bor i samfälligheten just då som en chockartad utgift. Då kan medel tas ur reparationsfonden.

En asfaltering av gatorna eller reparation av ett rörläckage kan utan vidare uppgå till flera hundratusentals kronor.

Formellt sett är inte reparationsfonden en kostnad utan en avsättning för slitage och att gardera för framtida reparationsbehov. Likafullt måste man räkna in den på kostnadssidan när man beräknar medlemsavgifterna.

Reparationsfonden är ganska liten (c:a 200 tkr). Om en större utgift skulle uppstå plötsligt kommer styrelsen att behöva kalla till extrastämma som kan besluta om extra utdebitering eller att lån i bank tas upp..